Alt İşveren Sorumlulukları ve İş Sağlığı Güvenliği

Alt İşveren Sorumlulukları ve İş Sağlığı Güvenliği

Alt işveren sorumlulukları ve iş sağlığı güvenliği nelerdir? İşverenler, alt işverenlerle olan ilişkilerinde nelere dikkat etmelidir? Bu yazıda, alt işverenlerin iş sağlığı güvenliği sorumluluklarına odaklanacak ve işverenlerin iş birliği yaparken göz önünde bulundurmaları gereken önemli hususları ele alacağız.

Alt işverenler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli sorumluluklar üstlenmektedir. İlk olarak, alt işverenler kendi çalışanlarının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu, iş yerindeki tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi yapılması ve önleyici tedbirlerin alınması anlamına gelir. Alt işverenler, işçilerin uygun eğitim almasını sağlamalı ve gerekli kişisel koruyucu ekipmanları temin etmelidir. 

İşverenler, alt işverenlerle olan ilişkilerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda dikkatli olmalıdır. Alt işverenleri seçerken iş sağlığı ve güvenliği performansını değerlendirmelidir. Güvenilir alt işverenlerle çalışmak, işçi sağlığı ve güvenliği açısından önemlidir. İşverenler, alt işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği politikalarına uymasını sağlamak ve denetlemekle sorumludur. Bu, düzenli kontroller yapmayı, işçilerin güvenliğini takip etmeyi ve gerekirse düzeltici önlemler almayı içerir.

Alt İşveren Nedir?

Alt İşveren Nedir?

Alt işveren, asıl işverenin belirli bir süre veya yardımcı işlerdeki belirli bir işi yaptırmak üzere hukuki ilişki kurduğu yüklenici taşerondur. Bu şekilde, işveren belirli bir işin yürütülmesi için taşerona başvurur ve taşeron bu iş için çalışanları istihdam eder. Taşeron firma, belirli bir işverene bağlı olarak çalışanları istihdam eder. Bu süre zarfında çalışanlarla ilgili sorumluluğu üstlenmekle yükümlüdür.

Altişverenlik, iş dünyasında yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. İşveren, bazen belirli bir projenin tamamlanması için ek uzmanlık veya kaynak ihtiyacı duyabilir. Bu durumda, altişverenlik sistemi devreye girmektedir. İşveren, bu ihtiyacını karşılamak için başka bir şirketle anlaşır. Altişveren, genellikle uzmanlık gerektiren belirli bir iş veya hizmet sunmak için işverenin taleplerini karşılar. Ancak, altişverenlik sistemi kullanılırken, işverenlerin yasal yükümlülükleri ve çalışanların hakları konusunda dikkatli olması önemlidir.

Asıl İşveren ve Alt İşveren İlişkisi

Asıl işveren ve altişveren ilişkisi, çalışma hayatında sıkça karşılaşılan bir durumdur. İşverenler, bazen belirli bir projenin veya hizmetin yerine getirilmesi için başka bir işverenle anlaşma yapabilirler. Bu durumda, asıl işveren ve taşeron arasında bir ilişki kurulur. İşverenler, taşeronları genellikle belirli bir uzmanlık alanında veya işin belirli bir kısmını üstlenmeleri için tercih ederler. Asıl işveren, projenin veya hizmetin tamamından sorumlu olurken, taşeron belirli bir görev veya işin yerine getirilmesinden sorumlu olur. Bu ilişkide, asıl işveren genellikle projenin kontrolünü ve denetimini sağlamaktadır. Ancak taşeron da belirli bir ölçüde bağımsızlık ve sorumluluk taşır.

Çalışma koşulları, iş güvenliği, ücretlendirme ve sosyal haklar gibi konular, bu ilişki bağlamında dikkate alınması gereken unsurlardır. İki işveren arasındaki ilişki sözleşmelerle açıkça belirtilmeli ve iş hukuku düzenlemelerine uygun hareket edilmelidir. Ayrıca, her iki tarafın da yasal haklarını ve sorumluluklarını anlamaları ve uygulamaları gerekir. İşçilerin güvencesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için bu ilişkinin düzenlenmesi ve denetlenmelidir

İSG Alt İşveren Yönetmeliği: Alt İşverenin İSG Kapsamındaki Sorumlulukları

Asıl İşveren ve Alt İşveren İlişkisi

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Alt İşveren Yönetmeliği, işverenler ve altişverenler arasındaki İSG sorumluluklarını düzenleyen bir mevzuattır. Bu yönetmelik, işverenlerin altişverenlerle olan ilişkilerinde İSG standartlarının korunmasını ve işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamayı hedeflemektedir. Altişverenlerin İSG kapsamındaki sorumlulukları, işverenlerin İSG politikaları ve prosedürlerine uygun şekilde çalışmalarını, riskleri yönetmelerini ve işçilerin güvenli bir çalışma ortamında bulunmalarını sağlamalarını içermektedir. İSG Alt İşveren Yönetmeliği’ne göre, alt işverenlerin İSG kapsamındaki sorumlulukları şunlardır;

  • İş sağlığı ve güvenliği politikalarına uyum sağlamak ve bunları işverenle koordineli bir şekilde uygulamak.
  • İşçilerin eğitimini sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirme yapmak.
  • İşyerindeki tehlikeleri belirlemek, riskleri değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak.
  • İş ekipmanlarını ve kişisel koruyucu donanımları sağlamak ve düzenli olarak kontrol etmek.
  • İşyerinde düzenli denetimler yapmak ve İSG standartlarının korunduğunu sağlamak.
  • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını kaydetmek ve ilgili raporları düzenlemek.
  • İşverenle iletişim halinde olmak ve iş birliği yapmak.

Altişverenler, bu yönetmelik çerçevesinde İSG politikalarına uyum sağlamalıdır. Devamında işçileri eğitip bilinçlendirmeli, riskleri yönetmeli ve İSG standartlarını korumak için gerekli önlemleri almalıdır. İşverenler ise altişverenlerin faaliyetlerini düzenli olarak denetlemelidir. İletişim ve iş birliği içinde olmalı ve iş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli iyileştirmeler yapmalıdır. Bu sayede, işyerlerindeki İSG riskleri azaltılırken, çalışanların sağlığı ve güvenliği de korunmuş olur. 

Alt İşverenin İSG Kapsamındaki Görevleri

Alt İşverenin İSG Kapsamındaki Görevleri

Altişverenin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kapsamındaki görevleri, işveren tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini içerir. İşveren, çalışma ortamında mevcut olan riskleri belirlemeli ve önleyici tedbirler almalıdır. Aynı zamanda, çalışanların eğitim ve bilgilendirilme ihtiyaçlarını karşılamak da altişverenin sorumluluğundadır.   Ayrıca, işverenin talimatları doğrultusunda sağlık ve güvenlik tedbirlerini uygulamalı ve İSG mevzuatına uygun olarak çalışanların sağlığını korumalıdır. Bu şekilde, altişverenin İSG kapsamındaki görevleri işyerinde güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunur. Altişveren, işverenle birlikte işyerinde yapılan risk değerlendirmelerine katkı sağlamalı ve alınması gereken önlemleri belirlemelidir. İSG konusunda gerekli ekipman ve koruyucu donanımların sağlanması da altişverenin sorumluluğundadır. 

İSG kapsamında altişverenin görevleri arasında çalışanların sağlık durumunu takip etmek, risk değerlendirmelerine katkı sağlamak, ekipman temini ve koruyucu donanımların sağlanması yer alır. Ayrıca, işverenin talimatları doğrultusunda sağlık ve güvenlik tedbirlerini uygulayarak çalışanların sağlığını korumalıdır.

Altişveren, işyerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak adına önlemler almalı ve çalışanları bilgilendirmelidir. Bu sayede, İSG standartlarına uygun bir işyeri ortamı oluşturulabilir.

Paylaş